Program zrównoważonego rozwoju dla mleka Valio

Na gospodarstwach mlecznych firmy Valio od dawna kultywowana jest tradycja jakości. Przez dziesięciolecia zachęcaliśmy hodowców bydła mlecznego do utrzymywania i poprawy jakości mleka przy zastosowaniu cen opartych na kryteriach składu i jakości. W połowie lat 90. nasze gospodarstwa mleczne zaczęły stosować system jakości mleka firmy Valio, który opiera się na standardzie zarządzania jakością. Obecnie, nasi właściciele, hodowcy bydła mlecznego Valio, koncentrują się, oprócz jakości mleka, na poprawie dobrostanu zwierząt i ochronie środowiska w gospodarstwach mlecznych.

Najlepsze praktyki w zakresie produkcji mleka

Niniejsze metody produkcji mleka stanowią najlepsze, nowoczesne praktyki w zakresie produkcji mleka. Wytyczne obejmują cztery obszary:

  • jakość mleka
  • zdrowie i dobrostan zwierząt
  • środowisko
  • zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo

Dobre metody produkcji mleka Valio opierają się na przestrzeganiu prawa i własnych wymagań firmy Valio, które przekraczają wymogi ustawowe. Są one dodatkowo uzupełniane dobrowolnymi, zalecanymi metodami. Każda wytyczna zawiera zasadę ciągłego doskonalenia.

Zalecenia dotyczące jakości mleka obejmują między innymi kryteria dobrej jakości mleka i zasady dobrych metod dojenia. Wytyczne określają również najlepsze praktyki w zakresie czyszczenia różnych urządzeń do przetwarzania mleka, a także sposoby zapobiegania potencjalnym problemom, które mogą obniżyć jakość mleka.

Fiński hodowca z krowamiEuropejski standard dobrostanu zwierząt, Welfare Quality, jest częścią procesu produkcji mleka Valio. Wytyczne dotyczące metod produkcji obejmują między innymi zasady poprawy dobrostanu zwierząt, a także wymogi dotyczące karmienia, ściółkowania i dobrej opieki nad zwierzętami. Dobre metody produkcji mleka Valio mają zastosowanie zarówno do krów mlecznych, jak i młodego bydła. Spółdzielnie płacą swoim właścicielom premię według litrów dla hodowców, którzy koncentrują się na jakości mleka i dobrostanie zwierząt.

Najważniejsze wymogi dotyczące dobrostanu

  • Usuwanie zawiązków rogów u cieląt może odbyć się jedynie przy zastosowaniu znieczulenia i środków uspokajających. Leki przeciwbólowe muszą być również zastosowane po zabiegu.
  • Kopyta zwierząt muszą być monitorowane i leczone, jeśli to konieczne. Większość stad powinien odwiedzać korektor racic kilka razy w roku.
  • Każde zwierzę musi mieć suche, miękkie legowisko. Wolne stanowiska muszą zawierać co najmniej jedno wygrodzenie dla każdego zwierzęcia.

Ochrona środowiska jest również ważna

Metoda produkcji mleka Valio promuje efektywność energetyczną, zwiększoną różnorodność przyrody, a także hodowlę zorientowaną na ochronę środowiska naturalnego oraz efektywne wykorzystanie składników odżywczych w gnojowicy. Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami wymagają, aby różne rodzaje odpadów były poddawane recyklingowi w jak najbardziej efektywny sposób. Konserwacja gleby i hodowla zorientowana na ochronę środowiska naturalnego zapewnia dobre zbiory trawy i pomaga ograniczyć zmiany klimatyczne. Karma modyfikowana genetycznie jest zabroniona dla krów mlecznych i młodego bydła, a ponadto nie używamy soi do karmienia naszych zwierząt.

Różne sposoby monitorowania produkcji mleka

Korzystamy z audytów i samooceny, aby zapewnić przestrzeganie dobrych metod produkcji mleka Valio. Naszym celem jest kontrola 20% naszych gospodarstw mlecznych rocznie. Jakość mleka jest monitorowana przez częste pobieranie różnych próbek mleka. Lekarze weterynarii odwiedzą gospodarstwa, aby zaktualizować swoje plany opieki zdrowotnej co najmniej raz w roku, ale w praktyce weterynarze znacznie częściej odwiedzają gospodarstwa. Weterynarze piszą sprawozdania z corocznych przeglądów opieki zdrowotnej nad zwierzętami, które dostarczają różnorodnych informacji na temat zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Jeśli dowiemy się, że gospodarstwo mleczne angażuje się w działania, które nie spełniają wymogów odpowiedzialnej produkcji mleka, spółdzielnia wyśle doradcę ds. produkcji w celu zbadania sytuacji. Działania korygujące muszą zostać przeprowadzone przed upływem ustalonego terminu. W najpoważniejszych przypadkach odbieranie mleka z gospodarstwa może zostać zawieszone do czasu rozwiązania problemów. Odbieranie mleka może zostać zawieszone między innymi z powodu niewystarczającej jakości mleka lub uchybień w zakresie dobrostanu zwierząt.

Opieka zdrowotna opiera się na współpracy

Gospodarstwa mleczne Valio mocno koncentrują się na poprawie zdrowia i dobrostanu całego stada. W praktyce oznacza to, że każdy hodowca bydła mlecznego współpracuje systematycznie z weterynarzem nad poprawą ogólnego dobrostanu stada. Celem każdego gospodarstwa Valio jest zawarcie umowy o współpracy z lekarzem weterynarii. Hodowcy prowadzący gospodarstwo mleczne regularnie sprawdzają sytuację zdrowotną całego stada i tworzą plan dotyczący kwestii, które wymagają poprawy. Kwestie, jakim można się przyjrzeć, to na przykład stan wymion lub zdrowie cieląt. Gospodarstwa Valio mają dostęp do naszej usługi Herd Vet, z której hodowca może korzystać do składania zamówień na różne weterynaryjne usługi opieki zdrowotnej.

Firma Valio i jej spółdzielnie świadczą również usługi socjalne dla naszych hodowców bydła mlecznego. Organizujemy dziesiątki różnych wydarzeń, od sesji szkoleniowych po spotkania towarzyskie. Firma Valio zachęca wszystkich przedsiębiorców-właścicieli do zapisania się do programu ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Planowana opieka zdrowotna jest odpowiedzialnym sposobem działania — może pomóc w zmniejszeniu chorób w stadzie, a tym samym kosztów i pracy, które spadłyby na barki hodowcy.