Program zrównoważonego rozwoju w produkcji mleka Valio

Gospodarstwa mleczarskie Valio mają długą tradycję jakości. Przez dziesięciolecia zachęcaliśmy hodowców bydła mlecznego do utrzymywania i poprawy jakości mleka, stosując wyceny mleka  oparte o kryteria jakościowe. W połowie lat 90. nasze gospodarstwa mleczarskie zaczęły stosować system jakości mleka Valio, który opiera się na standardzie zarządzania jakością. Obecnie nasi właściciele, hodowcy bydła Valio, prowadząc gospodarstwa mleczarskie, koncentrują się – poza jakością mleka -  także na poprawie dobrostanu zwierząt i kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Najlepsze praktyki w produkcji mleka

Metody produkcji mleka Valio wpisują się w najlepsze, nowoczesne praktyki w tym zakresie. Wytyczne obejmują cztery obszary

  • jakość mleka
  • zdrowie i dobrostan zwierząt
  • środowisko naturalne
  • zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo

Dobre praktyki w produkcji mleka opierają się na przepisach prawa oraz wewnętrznych wymaganiach Valio, które wykraczają poza wymogi ustawowe. Są one dodatkowo uzupełniane dobrowolnymi, zalecanymi metodami. Każda wytyczna zawiera zasadę ciągłego doskonalenia.

Instrukcje dotyczące jakości mleka obejmują między innymi kryteria dobrej jakości mleka i zasady dobrych metod udoju. Wytyczne opisują również najlepsze praktyki w zakresie czyszczenia urządzeń do przetwarzania mleka, a także sposoby zapobiegania potencjalnym problemom, które mogą obniżyć jakość mleka.

Europejski standard dobrostanu zwierząt, Jakość Dobrostanu (eng. Welfare Quality), jest częścią procesu produkcji mleka Valio. Wytyczne dotyczące metod produkcji obejmują między innymi poprawę dobrostanu zwierząt, a także wymagania dotyczące karmienia, ściółki i starannej opieki nad zwierzętami. Dobre praktyki w produkcji mleka Valio odnoszą się zarówno do krów mlecznych jak i młodego bydła. Spółdzielnie płacą premię farmerom, którzy przykładają specjalną wagę do jakości mleka i dobrostanu zwierząt.

Najważniejsze wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt

  • Usuwanie zawiązków rogów u cieląt może odbywać się jedynie przy zastosowaniu środków przeciwbólowych i uspokajających. Leki przeciwbólowe muszą być stosowane również po zabiegu.
  • Kopyta zwierząt muszą być regularnie kontrolowane i – w razie potrzeby - poddawane odpowiednim zabiegom. Specjalista od pielęgnacji kopyt odwiedza większość stad kilka razy do roku.
  • Każde zwierzę musi mieć suchy i miękki boks. Obory wolnostanowiskowe muszą posiadać co najmniej jeden boks na jedno zwierzę.

Dbałość o środowisko naturalne jest równie ważna

Stosowana przez Valio metoda produkcji mleka promuje efektywność energetyczną, zwiększoną różnorodność zasobów naturalnych, jak również ochronę zasobów rolniczych  i wykorzystanie nawozu organicznego. Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami wymagają, aby różne rodzaje odpadów były poddawane recyklingowi w jak najbardziej skuteczny sposób. Utrzymanie i konserwacja gleby zapewnia dobre zbiory trawy i pomaga ograniczyć zmiany klimatyczne. Nie karmimy krów mlecznych i młodego bydła karmą modyfikowaną genetycznie, nie używamy też soi do karmienia zwierząt.

Sposoby kontroli produkcji mleka

W stosowaniu dobrych praktyk przy produkcji mleka Valio pomocne są audyty oraz narzędzia umożliwiające dokonanie samooceny. Każdego roku staramy się kontrolować 20% naszych gospodarstw mleczarskich. Jakość mleka jest monitorowana przez powtarzane z dużą częstotliwością badania próbek. Co najmniej raz w roku weterynarze mają obowiązek odwiedzać gospodarstwa, aby aktualizować plany opieki weterynaryjnej. W praktyce jednak wizyty takie odbywają się znacznie częściej. Lekarze weterynarii przygotowują  roczne przeglądy opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, dostarczające różnorodnych informacji na temat zdrowia i dobrostanu trzody.

Gdy gospodarstwo mleczarskie nie spełnia wymogów odpowiedzialnej produkcji mleka, spółdzielnia wysyła doradcę ds. produkcji w celu zbadania sytuacji. Działania korygujące muszą zostać wykonane w określonym terminie. W najpoważniejszych przypadkach odbiór mleka z gospodarstwa może zostać zawieszony do czasu usunięcia problemów. Wstrzymanie odbioru może także nastąpić m.in. z powodu niedoborów w jakości mleka lub dobrostanie zwierząt.

Współpraca w zakresie opieki weterynaryjnej

Gospodarstwa mleczarskie Valio koncentrują się na poprawie zdrowia i dobrostanu całego stada. W praktyce oznacza to, że każdy hodowca bydła pracuje systematycznie nad poprawą ogólnego dobrostanu zwierząt, przy wsparciu weterynarza. Hodowcy prowadzący gospodarstwa mleczarskie regularnie sprawdzają sytuację zdrowotną całego stada i analizują  kwestie wymagające poprawy. Kontrole mogą dotyczyć przykładowo stanu zdrowia wymion lub kondycji cieląt. Gospodarstwa Valio mają dostęp do naszej pomocy weterynaryjnej. Hodowcy mogą z niej korzystać, zgłaszając zapotrzebowanie na konkretne usługi.

Valio i jego spółdzielnie świadczą również usługi o charakterze socjalnym dla hodowców bydła mlecznego. Organizujemy dziesiątki różnych wydarzeń, od szkoleń po spotkania towarzyskie. Valio zachęca także wszystkich przedsiębiorców-właścicieli do przystępowania do programu ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Prowadzona planowo opieka weterynaryjna jest odpowiedzialnym sposobem działania - pomaga zmniejszyć  ryzyko chorób w stadzie, a tym samym także koszty i  nakład pracy, które spoczęłyby na barkach hodowcy.