Warunki uzytkowania

Ogólne warunki użytkowania elektronicznych usług informacyjnych firmy Valio.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą elektronicznych usług informacyjnych dostępnych pod adresem www.valio.com/polska/. Usługi te są zapewniane przez firmę Valio Ltd (zwaną dalej w niniejszym dokumencie „usługodawcą”) i dostępne za pośrednictwem Internetu pod adresem www.valio.com/polska/.

2. Zawartość usług i prawo własności

Usługi udostępniają informacje na temat firmy Valio Ltd. Tworzenie w innych witrynach internetowych łączy prowadzących do jakichkolwiek elementów będących częścią usług w celu uzyskania korzyści finansowych bądź opracowania nowych baz danych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody od firmy Valio Ltd. Wszelkie materiały zamieszczone w witrynie internetowej usługodawcy stanowią jego własność. Marki, teksty, zawartość dźwiękowa i graficzna oraz wszelkie inne treści, które można znaleźć w witrynie, są chronione znakami towarowymi, prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie części materiałów znajdujących się w witrynie, ich wykorzystywanie na potrzeby opracowania nowych publikacji lub baz danych, a także ich użytkowanie w celach komercyjnych. W przypadku cytowania materiałów (prawo do cytowania) konieczne jest podanie elektronicznych usług informacyjnych dostępnych pod adresem www.valio.com jako źródła.

3. Obowiązki użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek działań bądź zaniedbań naruszających niniejsze warunki użytkowania.

4. Obowiązki usługodawcy

Usługodawca zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika lub strony trzecie na skutek usterek, defektów bądź niewłaściwej interpretacji. Usługodawca nie przyjmuje żadnych zobowiązań względem użytkownika ani stron trzecich z tytułu przydatności usług do określonych celów. Usługodawca zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika lub strony trzecie na skutek przerwania działania usługi bądź usterek technicznych. Usługodawca nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem bądź brakiem działania usług.

5. Doskonalenie zawartości i funkcji

Firma Valio Ltd zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości usług i dostępnych za ich pośrednictwem funkcji w celu ich doskonalenia.

6. Zasady dotyczące plików cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Firma Valio nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych zawartych w plikach cookie ani nie pozyskuje w inny sposób danych osobowych użytkowników odwiedzających wspomnianą wyżej witrynę internetową, o ile nie wymagają tego obowiązujące przepisy.

7. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory związane z użytkowaniem usług podlegają Sądowi Rejonowemu w Helsinkach.